XVI ZJAZD - WISŁA, 2008

XVI ZJAZD - WISŁA, 2008

 1. Siedzą od lewej: Bożena Przybylik, Zygmunt Huzarski, Zbigniew Ożga, Wiesław Zacharski, Józef Niedźwiedzki.
 2. Danuta Karpacka Gula, Danuta Sirko Bazielichowa, Mieczysław Głowacki, Helena Wojtowicz Cop, Krystyna Traczyńska Orczyk, Zbigniew Grata, Zofia Słowik Górnicka, Mieczysław Lewak, Teresa Binasiewicz Ponikowska, Maria Słowik Kaczmarek.
 3. Krystyna Gieras, Zofia Gazda Leszczyńska, Zbigniew Kościów, Stefania Niedźwiedzka, Aleksandra Krzyżanowska Wierzbicka, Krystyna Popiel Milerska, Joanna Karpacka Nasiek, Eugenia Ryndak, Wacław Fastnacht, Barbara Kwaśnicka Zaremba, Anna Kwaśnicka Głodek, Antonina Kozłowska Kalita, Urszula Kwaśnicka, Stefania Żmudzińska, Hanna Binasiewicz.

XVI ZJAZD KOŁA PRZYJACIÓŁ BRODÓW
8 - 10 czerwca 2008 r.


Niedziela, 8 czerwca 2008 r.

Powoli zaczęli się zjeżdżać uczestnicy Zjazdu. Zygmunt Huzarski był tu już od soboty - konferował z przedstawicielami miasta Kłodzka: panem Szewczykiem i panem Czułowskim w sprawie nawiązania partnerstwa miast Kłodzko - Brody. Na tym partnerstwie Polacy w Brodach z całą pewnością dużo by skorzystali.
Wkrótce przyjechali następni uczestnicy - powitania, uściski, pocałunki - pobrali identyfikatory, klucze, podpisali listę obecności i po krótkim odpoczynku byli gotowi na wspólną Kolację. W czasie jej trwania Zygmunt Huzarski w serdecznych słowach powitał uczestników Zjazdu, wyrażając życzenie, by upłynął on w miłej i serdecznej atmosferze.

Poniedziałek, 9 czerwca 2008 r.

OTWARCIE ZJAZDU


Otwierając Zjazd Zygmunt Huzarski podał jego program, a następnie poprosił o zabranie głosu Danusię Bazielichową, która wymieniła tych, którzy między XV a XVI Zjazdem od nas odeszli, a których wspominamy ze smutkiem i z żalem. Ich pamięć uczciliśmy minutą ciszy i modlitwą "Wieczny odpoczynek". Niech odpoczywają w pokoju: Krystyna Dominas-West, Halina i Danusia Tabakiernik, Stefania Frola-Miszczak, Jan Kwaśnicki, Romualda Czerny-Olszycka, Jan Piechocki i Antonina Kubera.
Wspomniała również Danusia o tych, którzy nie przyjechali na Zjazd, a którzy w serdecznych listach i telefonach zapewniali, że są z nami, myślą o nas, przeżywają Zjazd i przesyłają serdeczne życzenia. Były to telefony i listy przesłane na ręce Zygmunta Huzarskiego, Danki Bazielich i Kryśki Milerskiej od Luśki Cięglewicz-Grochal, Janki Józków-Czasławskiej, Wisi Czerskiej-Kamińskiej, Luby Zassowskiej-Zawiślak, Jadzi Misiak-Walkowiak, Piotra Sirki, Wilhelma Dudka, Janka Traczyńskiego, Rysi Chmielarz-Krzan, Antoniego Roguckiego (który przesłał obszerny list do Zygmunta i Kryśki), Danki Cymbały-Fudali, Tadeusza Marszała, Joli Graty-Wróblewskiej, Jerzego Hebdy (który dołączył swój zbiorek wierszy, a jeden z nich - 'Żaby' - dedykowany jest brodzianom), oraz telegram od Jadwigi i Franciszka Gratów, nadesłany w czasie trwania Zjazdu.

ŚNIADANIE, MSZA ŚW. I WIZYTA U STASI

Śniadanie, potem udział w mszy św. w tym samym co zawsze kościółku. Od ołtarza padły słowa księdza: 'Podczas mszy św. będziemy się modlić w intencji brodzian, żyjących w kraju, brodzian żyjących w rodzinnych Brodach i tych wszystkich brodzian, którzy odeszli do Pana, a których serdecznie wspominamy i pamiętamy w modlitwie. Jest to szesnasty zjazd brodzian - Zjazd Koła Przyjaciół Brodów - szesnaste spotkanie, na które cały rok czekają i gdy tylko zdrowie i warunki pozwalają, przyjeżdżają z radością brodzcy przyjaciele. Niestety już czwarty raz nie przywitała zjeżdżających się - swoim cichym głosem i serdecznym uśmiechem - inicjatorka i organizatorka spotkań i działalności Koła, dr Stanisława Valis-Schyleny - "nasza Stasia". Brodzianie z następcą dr Stasi, Zygmuntem Huzarskim, kontynuują rozpoczęte przez nią dzieło, pamiętają o swoich rodakach w Brodach, starają się pomóc im, a także wspomagają materialnie budowany kościół rzymskokatolicki.' Śpiewaliśmy te same co zawsze pieśni: "Pieśń do Madonny Brodzkiej" (słowa brodzian Stanisławy i Piotra Sirków), "Błękitne sztandary" i "O wszechpotężna pani świata". Po mszy uczestnicy zjazdu przeszli na znajdujący się obok kościoła cmentarz, gdzie na grobie Stasi Valis-Schyleny Zygmunt Huzarski złożył piękną wiązankę kwiatów, a Danka i Joasia Karpackie zapaliły znicze. W smutku, w cichej modlitwie wspominaliśmy tę, dzięki której spotykamy się rokrocznie w Wiśle.
Po powrocie do "Startu" Zygmunt wysłał podpisane przez uczestników zjazdu kartki z pozdrowieniami do tych, którzy nie przyjechali, a następnie pozowaliśmy do pamiątkowego zdjęcia - tym razem nie na schodach hotelu, a na boisku, w pełnym słońcu.

OBIAD I OBRADY

Obiad i po krótkiej przerwie część robocza zjazdu. W kolejnym punkcie porządku obrad prezes Zygmunt Huzarski poinformował zebranych o działalności wydawniczej i dokumentacyjnej członków Koła: Joasia Nasiek napisała i wydała własnym sumptem książkę "Moje Kresy dawniej i dziś", natomiast Zygmunt Kościów napisał książkę "Brody. Przypomnienie kresowego miasta", którą wydał Zygmunt Huzarski. Działalność dokumentacyjna to kroniki, których redaktorem jest Kryśka Milerska.
Joanna Karpacka-Nasiek omówiła krótko swoją książkę. Jest ona, jak zapowiada tytuł, istotnym przyczynkiem do historii Kresów od czasów Kazimierza Wielkiego do 2007r, ze szczególnym uwzględnieniem historii Brodów. Złożyła również krótkie sprawozdanie z konferencji naukowo-historycznej z okazji 65 rocznicy mordów wołyńskich, która odbyła się 7 czerwca 2008r. w Kędzierzynie-Koźlu, a w której wzięła czynny udział.
Zbyszek Kościów zaproponował wydrukowanie piątego numeru Zeszytów Brodzkich i zaapelował o nadsyłanie materiałów na jego adres (ul. Kraszewskiego 23/7; 45-363 Opole).
Kryśka Milerska przedstawiła działy Kroniki Koła Przyjaciół Brodów.

KRONIKA KOŁA PRZYJACIÓŁ BRODÓW:

Część 1: Dzieje Koła (historia zjazdów, materiały sprawozdawcze ze zjazdów, działalność Koła w okresach międzyzjazdowych)
Część 2: Kronika Historyczna "Brody - miasto i ludzie"
Księga I - "Brody - miasto":
księga zawiera następujące działy:

 • Z dziejów miasta,
 • Brody w litograficznym ujęciu,
 • Brody na kartkach pocztowych,
 • Losy brodzkiej parafii,
 • Brodzkie rymy,

Ciekawostki z dzisiejszych i dawnych Brodów. Księga II - "Brody - ludzie": księga zawiera następujące działy:

 • 'Oni byli stąd' - wspomnienia o sławnych brodzianach,
 • Informacje o brodzianach według kartoteki sporządzonej przez Piotra Sirkę
 • Spis osób narodowości polskiej mieszkających w Brodach sporządzony przez Henrykę Krzan, uzupełniany systematycznie przez brodzian,
 • Brodzkie rody - opowieści biograficzne spisywane przez brodzian,
 • Drzewa genealogiczne rodów brodzkich,
 • Zdjęcia z albumów z podpisami autorstwa ofiarodawców.

Kryśka zaapelowała o nadsyłanie historii swoich rodów i wspomnień, dziękując jednocześnie tym wszystkim, którzy już nadesłali wspaniałe materiały do kroniki (ich nazwiska podane zostaną na dołączonej liście).
Zygmunt Huzarski podał komunikaty, zaapelował o punktualne przychodzenie nie tylko na posiłki, ale również na obrady i zaprosił na uroczyste wieczorne spotkanie.

UROCZYSTA KOLACJA

Kolacja upłynęła jak zawsze w przemiłej atmosferze: były piękne róże dla pań od szarmanckiego Zygmunta, była tradycyjna lampka wina, były śpiewy, a przede wszystkim długie, niekończące się rozmowy o wszystkim - Brodach, spotkaniach, znajomych i ich troskach, o niedomaganiach, radościach i smutkach.
Zbyszek Grata wyżywał się artystycznie: nie tylko intonował pieśni, ale również zabawiał zebranych deklamując "Bigos literacki".
Powoli pustoszała sala, gdzie odbywało się spotkanie. Wszyscy udali się na spoczynek, by we wtorek rano, po śniadaniu, spotkać się znowu.

Wtorek, 10 czerwca 2008 r.

DALSZY CIĄG OBRAD

Zygmunt przekazał komunikaty. W bieżącym roku nie przewiduje się w programie Zjazdu wycieczki po okolicy, chętni będą mogli natomiast wziąć udział w spacerze po Wiśle i do domu, w którym mieszała Stasia.
Teresa Ponikowska złożyła sprawozdanie z regionalnego zjazdu brodzian we Wrocławiu. Wzięło w nim udział 25 osób. Po mszy św. i modlitwie przed obrazem Matki Bożej Podkamieńskiej uczestnicy spotkali się w refektarzu, gdzie otrzymali artykuł Romana Dudy "Mała ojczyzna", zawierający opis Brodów i okolic oraz osobiste przemyślenia autora. Wiodącym tematem spotkania było pielęgnowanie wspomnień z Brodów, znalazło się też miejsce na wymianę informacji i dokumentacji.
Alicja Wierzbicka poinformowała o możliwości zorganizowania spotkania regionalnego. Trudności wynikają z wieku i stanu zdrowia mieszkających w regionie podkarpackim brodzian. Na razie Alicja utrzymuje z nimi kontakt telefoniczny i listowny. Bożena Przybylik zreferowała swoją działalność w regionie mazowieckim, polegającą głównie na rozmowach telefonicznych, gdyż stan zdrowia brodzian tam mieszkających nie pozwala na zorganizowanie spotkania.
Zbyszek Grata omówił stan zaawansowania prac nad budową pomnika Józefa Korzeniowskiego. Zaczął jednak od dokładnej relacji ze swojej wycieczki do Brodów. Po bardzo długim sprawozdaniu (w którym znalazły się również wspomnienia z jego domu rodzinnego) zaczął wprowadzać obecnych w sprawę pomnika: uzgodnienia z Urzędem Miasta, finanse, transport z Warszawy, zmiana lokalizacji, szczegóły, o których pominięcie prosił Zygmunt Huzarski ze względu na przedłużający się czas trwania wypowiedzi. Zakończenie przygotowań i ostateczne postawienie pomnika przewidziane jest na jesień.

ZAKOŃCZENIE ZJAZDU

Na tym zakończono oficjalną część zjazdu. Po obiedzie część uczestników wyjechała, część wzięła udział w spacerze po Wiśle. Wieczorem ci, którzy pozostali do środy, spotkali się na werandzie, gdzie do późnych godzin trwała wymiana wspomnień.

<--powrót